Phần cứng và Phần mềm

Mỗi người là một chiếc máy tính.

Có phần cứng và phần mềm

Với một phần mềm đó có các thuật toán khác nhau.

Về cơ bản bất cứ ai đã từng đi học, hay có khả năng học (tất nhiên) họ sở hữu một thuật toán học máy. machine learning algorithms.

Tốc độ học tập của chiếc máy tính (bạn) phụ thuộc phần lớn vào mức độ tinh vi của thuật toán.

Phần mềm có thể nâng cấp bằng quá trình học tập và đào tạo.

Thuật toán có thể được nâng cấp hoặc viết lại nếu bạn muốn.

Theo những gì Anders Ericson nói trong cuốn Peak thì giới hạn về khả năng của chiếc máy tính có thể có những hầu như chưa ai tìm ra giới hạn đó.

Việc lập trình lại thuật toán là một quá trình. Nó sẽ mất thời gian.

Nhưng luôn ghi nhớ một điều con người là một chiếc máy tính linh hoạt và có sự vận động liên tục bên trong. Đó là sự khác biệt lớn nhất so với những chiếc máy tính vật lý.

Mặt khác, một chiếc máy tính hoàn toàn có thể nâng cấp được, nhưng ở mức độ giới hạn nào đó.

Việc nâng cấp phần mềm và phần cứng của con người cũng có giới hạn tương tự, nhưng chưa ai tìm ra giới hạn đó.

Và đây là kết luận cuối cùng.

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp phần cứng của mình bằng quá trình rèn luyện thể chất. Giống như những gì các vận động viên thể thao đang làm.

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp phần mềm của mình bằng quá trình lập trình, test, fix bug, research, tưởng tượng. Giống như những gì những người viết thuật toán đang làm.

Leave a Comment