How to Get Rich (without getting lucky)

Seek wealth, not money or status. Wealth is having assets that earn while you sleep. Money is how we transfer time and wealth. Status is your place in the social hierarchy. Naval (@naval) May 31, 2018 Tìm kiếm sự giàu có, không phải money hay status. Giàu có là kiếm được tài sản trong khi bạn ngủ. Money là cách chúng ta chuyển giao thời gian và sự giàu có. Status là vì trí của bạn trong hệ thống phân cấp xã hội. Understand that ethical wealth creation is possible. If you secretly despise wealth, it will elude you. Naval (@naval) May 31, 2018 Hiểu rằng tạo ra sự giàu có một cách có đạo đức là có thể. Nếu bạn bí mật coi thường sự giàu có, nó sẽ lảng tránh bạn. Ignore people playing status games. They gain status by attacking people playing wealth creation games. Naval (@naval) … Read more