30 Days With Shoppe

Trong hành trình 30 ngày này, tôi sẽ ghi lại toàn bộ những gì tôi đã làm với Shoppe kể từ khi hình thành ý tưởng đến khi kết thúc 30 ngày, xem tôi đã làm được những gì với Shoppe.

Việc đưa lên đây là một cách để tôi thể hiện sự cam kết của mình. Tôi muốn biết rằng, với năng lực hiện tại của tôi, với khả năng hiện tại của tôi, với những gì mà tôi đã học được. Tôi sẽ làm được những gì với Shoppe.

Mục tiêu của tôi là xây dựng được một quy trình bán hàng với Shoppe.

Từ việc chọn sản phẩm để bán -> Đưa sản phẩm lên Shop -> Marketing -> Automation.

Mục tiêu của tôi là vào ngày 04/10 tôi sẽ hoàn thiện được một quy trình.

Tức là nó có thể chạy tự động.